Eritrean Unity Movement in Norway

ፈላልዩ ንዝገዝኣካ ስርዓት ብናይሓባር ቅልጽም ኢኻ ክትስዕሮ ትኽእል!

ኣገዳሲ ምልክታ – ደለይቲ ፍትሒ ኖርወይ!

ኣብ ኖርወይ እንርከብ ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣብ ሓደ ጽላል ተጠርኒፍና ንኣስታት ኣርባዕተ ዓመታት ክንቃለስ ጸኒሕና። የግዳስ ዘራጊት ማይ ዘላተን ኣሓስ ጽሩይ ማይ ነይሰትያ ከም ዝብሃል፡ ኣብ ውሽጥና ተቓለስቲ ተመሲሎም ዝኣተዉ ጸየቕቲ … Continue reading

October 17, 2017 · Leave a comment

ካብ ሲቪካዊ ማሕበር ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራውያን ኣብ ኖርወይ፡ ናብ ጽላል ኖርወይ ዝተላእከት ደብዳቤ።

ዝኸበርኩም ኤርትራውያን! እዛ ሎሚ ህዝቢ መታን ክፈልጣ ቅልዕቲ ጌርና ንዝርግሓ ዘለና ጽሕፍቲ፡ ኣቐድም ኣቢልና ናብ ጽላል ሰዲድናያ ዝነበርና ደብዳቤ እያ። ነዚ ዘግብረና ዘሎ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ፈተውቲ፡ ኩነታት ጽላል ከመይ … Continue reading

September 15, 2017

ኣነ ትገርመኒ እዛ ነቶም ምስ ስርዓት ህግደፍ ዝወገኑ ደረፍቲ፡ “ስነ-ጥበባውያን” ኢልካ ምጽዋዕ’ያ።

ኣነ ትገርመኒ እዛ ነቶም ምስ ስርዓት ህግደፍ ዝወገኑ ደረፍቲ፡ “ስነ-ጥበባውያን” ኢልካ ምጽዋዕ’ያ። ብዛዕባ’ዚ ኣርእስቲ’ዚ ብ2005 ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ብስፍሕ ዝበለ ጺሒፈ ኔረ’የ እሞ፡ ሕጂ’ውን ኣድላዪ ኮይኑ ስለ ዝተራእየኒ ብሕጽር ዝበለ ክደግሞ … Continue reading

July 21, 2017

The Politics of Tigray Tigrinya “video in English”

Friends of the peoples of Eritrea and Ethiopia should know that there is a serious project behind the politics of the regimes reigning in the two countries. Isayas Afeworki’s regime … Continue reading

July 8, 2017

ንእዮብ ገብረስላሰ (ብሳጛ “ተስፋጽየን” ) ርዕይቶ። ካብ ጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ (Editor Ethiopian Semay)

ናይዛ ጽሕፍቲ ደራሲ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እየ። አድህቡ።እዛ ርዕይቶ እዚኣ ናብ ኤርትራዊያን መርበብ ሓበሬታታት ተላኢኹ ኣላ። ኣብ ናትና መርበብ እንታይ ውራይ ኣለካ እንተይበልኩም፤ አባ ሉኡኽቶ ትምህርቲ ምስግጋር ጥራሕ ከም’ተድህቡ ጥራሕ ተሰፍ … Continue reading

June 25, 2017

https://messengerafrica.com/2017/06/10/qatar-crisis-eritrea-stands-with-brother-doha-but-whither-ethiopia/

June 11, 2017

ጻውዒት ንዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ስዉኣት፡

ንሰሉስ ዕስራ ሰነ ኣብ ኦስሎ ስዉኣትና ንምዝካር “ሲቪካዊ ማሕበር ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራውያን ኣብ ኖርወይ” ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ጻዊዒት የቕርብ። ከም`ዚ ሎሚ ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ተሰዊኦም ኣብ ጉድጓድ ከይሰፈሩ ከለዉ፡ እቶም … Continue reading

June 6, 2017